Dzisiaj tworzymy Twoje lepsze jutro
"Tylko ci, którzy ryzykują pójście za daleko, dowiedzą się, jak daleko mogą zajść."
T.S. Eliot

STYLE ZARZĄDZANIA, ROZWIJANIE KREATYWNOŚCI, ANALIZA RÓL W ZESPOLE (2 dni)

Cel szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli zapoznać się z głównymi założeniami i funkcjami zarządzania firmą, poznać sposoby definiowania biznesu i aspiracji firmy, czyli istotę misji i wizji. Ponad to, w czasie szkolenia uczestnicy będą mogli nabyć umiejętności:
 • identyfikowania kluczowych czynników biznesu firmy oraz jej mocnych i słabych stron
 • planowania oraz ustalania własnych celów wynikających z zakresów obowiązków
 • utożsamiania celów przedsiębiorstwa ze swoją osobą i rolą przełożonego
 • ustalania wskaźników, działań celowych oraz priorytetów
 • planowania pracy własnej, swojego zespołu i pracowników w odniesieniu do celów organizacji
 • włączenia swoich pracowników do procesu osiągania wyznaczonych celów
 • kierowania realizacją wyznaczonych celów

Program szkolenia

Podstawy zarządzania
 • Istota i cele działania firmy
 • Struktury firmy
 • Potencjał firmy
 • Podstawowe funkcje zarządzania: planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, motywowanie, kontrola
Jak rozpoznać orientację stosowaną w zarządzaniu twoją firmą?
 • Misja i cele firmy
 • Otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne
 • Struktura organizacyjna
 • Kultura korporacyjna
 • Znaczenie komunikacji marketingowej w firmie
Określenie sytuacji wyjściowej
 • Kim jesteśmy?
 • Misja Twojej firmy
 • Jakie jest miejsce Twojej firmy na rynku
Kultura organizacji
 • Istota kultury organizacyjnej
 • Wartości firmy
 • Wpływ kultury firmy na powodzenie realizacji jej celów
Rola i zadania menedżera
 • Planowanie, organizowanie
 • Zarządzanie, czy przywództwo
 • Style zarządzania
 • Mój styl zarządzania
 • Styl zarządzania a poziom rozwoju (dojrzałości) zespołu
Planowanie i organizowanie
 • Istota planowania
 • Celowość planowania
 • Rodzaje planów
 • Plan idealny
Podstawowe zasady formułowania celów
 • Pojęcie celu
 • Współzależność celów od strategii przedsiębiorstwa
 • Cele jako główne czynniki motywujące do działania
 • Cele osobiste a zawodowe - spójność celów osobistych z zawodowymi
 • Cele ciągłe i dynamiczne
 • Definiowanie celu - fazy
 • Kryteria dobrze sformułowanego celu (zasada SMART)
 • System planowania czasu realizacji celów (60/40)
 • Konkluzja, czyli jak realizację celów wcielić w życie
Koncepcja Zarządzania Przez Cele
 • Istota koncepcji ZPC
 • ZPC jako technika nastawiona na samodzielność, innowacyjność, kreatywne myślenie ukierunkowane na wynik
 • Zalety i wady ZPC
 • Etapy budowania systemu ZPC
 • Partycypacja w ustalaniu celów
 • Cykl pracy w ZPC
 • Delegowanie uprawnień
 • Kontrola i ocena realizacji celów
 • Wynagradzanie za realizację celu
 • Korzyści wynikające z wdrożenia ZPC w firmie
 • Kto powinien być zaangażowany w ZPC w firmie: kierownicy wszystkich szczebli, kluczowi pracownicy, inni
 • Bariery i błędy w zastosowaniu ZPC
 • Efektywna komunikacja
Rola menedżera w ZPC
 • Planowanie i wyznaczanie celów pracownikom wspólnie z nimi
 • Organizowanie realizacji celów (określanie sposobów i narzędzi, przydzielanie zasobów, budżetowanie)
 • Kontrolowanie i monitorowanie realizacji zadań
 • Delegowanie zadań wraz z uprawnieniami
 • Coaching, czyli wspieranie podwładnych w czasie realizacji celów
 • Udzielanie informacji zwrotnej
 • Prowadzenie rozmów oceniających
 • Udzielanie pochwał i konstruktywnej krytyki
 • Motywowanie
 • Walka z frustracją pracowników związaną z problemami w realizacji celów
Kontrola realizacji celów
 • Istota monitoringu, wdrażania i realizacji celów
 • Kryteria monitoringu
 • Efektywny system monitorowania
 • Zespół/osoba odpowiedzialna za monitoring
 • Analiza otoczenia – ciągły proces
Efektywne zarządzanie sobą
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Motywowanie siebie, czyli sztuka pozytywnego myślenia
 • Asertywność – czyli jak powiedzieć nie
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Konkluzja, czyli jak codziennie być bardziej efektywnym
Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
 • Co to jest „konflikt”
 • Przyczyny konfliktu
 • Reakcja na konflikt; wyrażanie i reagowanie na emocje w konflikcie
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów
 • Korzyści wynikające z trudnych sytuacji
Umiejętność kreatywnego myślenia
 • Kreatywność: rozwijanie postawy otwartej
 • Przekraczanie schematów i ograniczeń
 • Umiejętność wykorzystywania osobistego potencjału twórczego.
Analiza ról w zespole
 • Normy grupowe
 • Cel indywidualny a cel grupowy
 • Zasady budowania zespołu
 • Formowanie i kształtowanie zespołu
 • Budowanie zaufania i integracji grupy
 • Role w zespole (według M. Belbina)
 • Proces rozwoju grupy – cykl życia zespołu
 • Etapy rozwoju zespołu a efektywność działań
 • Miejsce w zespole a oczekiwania każdego członka grupy
 • Współpraca między ludźmi w warunkach rywalizacji
 • Zasady komunikacji interpersonalnej w pracy zespołowej
Zarządzanie wiedzą i informacją
 • Gospodarka oparta na wiedzy
 • Definicja i istota zarządzania wiedzą
 • Wiedza i informacja w gospodarce rynkowej
 • Informacja w firmie
 • Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie
Zespół Career & Business
Partnerzy
Certyfikaty